Skip navigation.
Home

ЕВРОПЕЙСКО ДЕЙСТВИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАРКОТИЦИТЕ

Целта на Европейското действие по отношение на наркотиците (EAD) www.action-drugs.eu е да предостави на европейското гражданско общество платформа за засилване на осведомеността и ангажимента по отношение на наркотиците и рисковете, свързани със злоупотребата с тях, както и да насърчи диалога и обмена на добри практики.

Идеята на Европейското действие по отношение на наркотиците е проста: тъй като огромен брой хора и организации участват в разпространяването на информация и повишаването на осведомеността за рисковете от злоупотребата с наркотици, особено сред младите хора, Европейската комисия предлага всеки, който носи някаква лична отговорност, има правомощия за вземане на решения или икономически, социални или представителни функции, да поеме ангажимент за конкретно действие.

Европейското действие по отношение на наркотиците се основава на принципа на „споделената отговорност“ – отговорност, споделяна от всички членове на обществото – обикновени хора и специалисти.

Чрез Европейското действие по отношение на наркотиците Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“ на Европейската комисия приканва националните и местни власти, институции, държавни органи, региони, общини, образователни институции и училища, изследователски институти, медии и обществени служби, асоциации и неправителствени организации, различни по големина компании, физически лица и др. да поемат конкретен ангажимент.

Редом с разнообразните политики и програми по отношение на наркотиците в държавите-членки, EAD е ново средство, достъпно за всеки в ЕС – независимо от организацията, подхода, националната политика или отношението му към наркотиците.

ЗАЩО ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ?

Вие сте специалист в сферата на наркотиците? Присъединяването към Европейското действие по отношение на наркотиците придава на работата ви европейско измерение и видимост.

Искате ли да поемете ангажимент и да допринесете като физическо лице? Вие също можете да се присъедините и да помогнете за постигането на промяна.

EAD може да стане вашата „платформа“ за комуникация и обмен на най-добри практики, както и динамична мрежа от различни хора и организации, работещи за постигането на едни и същи резултати.

Вашата декларация ще бъде забелязана в ЕС и ще получи европейско измерение чрез прякото ѝ свързване с кампанията за Европейско действие по отношение на наркотиците. Декларациите са сърцевината на рекламната кампания!

От момента на подписване вие ставате част от Европейското действие по отношение на наркотиците. Ще можете да използвате логото и рекламните материали и да участвате в широк кръг прояви и срещи във вашата страна или на европейско ниво, като церемонии по награждаване. Освен това редовно ще получавате актуализирана информация от Комисията и специален бюлетин.

Европейското действие по отношение на наркотиците предлага признание на подписалите органи/организации и дава по-голяма видимост в Европа на свързаните с наркотиците действия, които те искат да предприемат.

Европейското действие по отношение на наркотиците е отворено за европейски организации, органи и граждани, желаещи да поемат отговорност във връзка със сериозните проблеми, свързани с наркотиците, в Европейския съюз.

Участието в EAD представлява истински ангажимент за предприемане на практически действия, като: повишаване на информираността за забранените наркотични вещества и за опасностите от злоупотребата с тях, подчертаване на потенциално унищожителните икономически и социални последици от злоупотребата с наркотици, особено при младите хора, предотвратяване на злоупотребата с наркотици и оказване на помощ за намаляване на свързаните с нея рискове. Също така може да бъде поет ангажимент за отговорно отношение към разрешените от закона субстанции, като алкохола и предписваните с рецепта лекарства.

ВАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ
Ангажиментът трябва:
• да бъде конкретен, изпълним и подлежащ на контрол;
• да допринася пряко или непряко за намаляване на злоупотребата с наркотици, особено сред младите хора;
• да не нарушава което и да било законодателство, да не противоречи на основните принципи на ЕС (напр. зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, солидарност, правова държава и човешки права), да не бъде клеветнически, опозоряващ, нецензурен, заплашителен или да води до това, че един разумен човек да усеща заплаха за собствената си безопасност.

КОМПЛЕКТ ЗА ПОДПИСВАЩИТЕ СТРАНИ
След включването ви в Европейското действие по отношение на наркотиците ще получите персонализиран комплект, включващ:
• Сертификат на европейското действие по отношение на наркотиците, описващ подробно вашия ангажимент;
• Значка на Европейското действие по отношение на наркотиците в знак на признание на подкрепата ви за EAD;
• CD-ROM с лого и графики на Европейското действие по отношение на наркотиците.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Формулярът за кандидатстване ще намерите на сайтът на EAD www.action-drugs.eu. Той ще ви помогне да определите ангажимента си и областта и целите на вашите действия. Декларацията трябва да посочва основните мерки за постигането на целта.

От месец ноември 2009 година координатор за България на Европейското действие по отношение на наркотиците е:
МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ
Лице за контакт: Емилия Трошанова
ул. Волга №24
Пловдив 4000
Тел.: 032 62 22 78
www.yspdb.org
bulgaria@action-drugs.eu

При нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас!