Skip navigation.
Home

ДАМС стартира Програма за младежки дейности 2008 - 2010

ДАМС стартира нова програма за подкрепа на младежки дейности на основание чл. 5 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво и ПМС № 113 от 26 май 2008г. ( обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2008г.)

Обявена е процедура за набиране на проектни предложения по Програма за младежки дейности 2008-2010г. за подпрограми:

1. “Подкрепа и развитие”
2. “Възможности и реализация”.

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво, Програмата за младежки дейности 2008-2010г. и Указанията за изготвяне на проекти.
Проектите са подават в деловодството на ДАМС през цялата година, но не по-късно от 01.12.2008г.
Формулярите за кандидатстване, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Държавната агенция за младежта и спорта www.youthsport.bg и www.youthdep.bg или на телефон: 02/ 9300 664, 9300 539, 9300 714 и 9300 810.

Тук можете да намерите:

1. Програма за младежки дейности 2008 - 2010

2. Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво

3.  Указания за изготвяне на проекти

4.  Формуляр за кандидатстване

5.  Формуляр за оценка на административното съответствие на проекти

6. Образец 1 - ресурсна обезпеченост

7. Образец 2 - времеви график

8.  Образец 3 - бюджет (за информация)

9. Образец 4 - младежко участие

10. Образец 5 - автобиографии на ръководния екип

11. Образец 6 - автобиографии на специализирания екип

12. Образец 7 - писмо за партньорство

13.  Образец 8 - информация за успешно осъществени проекти

14.  Образец 9 - декларазия за младежки НПО

15.  Образец 10 - банкова идентификация

16.  Образец 11 - декларация за достоверност на данните за всички НПО