Skip navigation.
Home

Финансиране на проекти на НПО извършващи обществено полезна дейност

Общата цел на финансирането за 2008 г. е да се повиши ефективността на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при решаването на общественозначими проблеми.
Потенциални получатели на безвъзмездна помощ ще бъдат юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ ), определени за извършване на дейност в обществена полза, работещи на национално, регионално и местно ниво.
Кандидатът трябва да отговаря на следните условия, за да бъде допуснат до участие в конкурса:

1. Да бъде юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ ) определено за извършване на общественополезна дейност и вписано в Централния регистър към Министерство на правосъдието;
2. Да е изпълнил задълженията си за представяне на ежегодна информация за дейността си пред Централния регистър при Министерство на правосъдието;
3. Да бъде със седалище и основна дейност в България;
4. Да бъде пряко отговорен за подготовката и управлението на дейностите, а не да действа като посредник.

Проектите могат да имат различна продължителност в зависимост от съответното предложение, но не по-малко от 3 месеца и не повече от 12 месеца.
Финансиране ще бъде предоставяно за проекти в областите по чл. 38, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗЮЛНЦ:

1. развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;
2. подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;
3. подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
4. защитата на човешките права или на околната среда.

Средства могат да бъдат предоставени за следните примерни дейности:

- Обучение и консултации;
- Събиране, обработване и предоставяне на информация;
- Застъпничество и овластяване на граждански групи;
- Дейности, свързани с разработване на стратегии;
- Преводи и публикации;
- Организация на семинари, конференции, работни срещи, кръгли маси и т. н.;
- Наблюдение и оценка;
- Внедряване на нови схеми за надграждане на професионални умения;
- Създаване и спазване на стандарти за услуги;
- Иницииране, разпространение на информация и въвеждане на ефективни европейски модели;
- Привличане на доброволци и насърчаване на гражданското участие в обществените процеси;
- Насърчаване на устойчиви партньорства с другите сектори;
- Други, попадащи в посочените области.

Размерът на всяко финансиране за 1 проект трябва да бъде в следните размери:

- Минимална стойност на проект: 10 000 лв.
- Максимална стойност на проект: 50 000 лв.

Краен срок: 14 април .2008 г., 17.00 ч.

Предложенията за проекти трябва да бъдат получени в запечатан плик, като могат да бъдат изпратени с препоръчана поща, по куриер или да бъдат доставени на ръка (на лицето, предало предложението за проект се дава входящ номер удостоверяващ датата на подаване на документите ) на следния адрес:
Министерство на правосъдието, гр. София, ул. “Славянска ” № 1

Въпроси могат да бъдат изпращани по електронна поща, не по-късно от 14 дена преди крайния срок, на следния адрес, като ясно се посочва, че са за конкурса за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г.: E-mail адрес: a.dimitrova@minfin.bg

Насоки за кандидатстване

Формуляр за кандидатстване

 

Източник: Електронен седмичник на ФРМС