Skip navigation.
Home

Резултати от първото национално проучване на професионалната ориентация и мотивация на студентите

На 14 февруари в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” бяха представени резултатите от Националното проучване на професионалната ориентация и мотивацията на студентите в България.

Проучването се провежда за пръв път у нас и негови организатори са Hewitt Associates и стратегическият им партньор за България - Мандей Инсайт, Фондация на бизнеса за образованието, с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (USAID), Българо-американска кредитна банка АД и Ей И Ес Марица Изток 1. В провеждането на изследването се включиха активно и университетските кариерни центрове в цялата страна.

Изследването се проведе през ноември 2007 г. и обхвана 12 477 студенти в страната, което съставлява над 10% от студентите в България. Извадката е национално представителна за ВУЗ и за студентите в тях по университет, курс, специалност, пол и регион. Данните бяха събрани чрез стандартизирани въпросници, попълвани от студентите на хартиен носител в университетите и он-лайн.

Целта на проучването бе да се проследят очакванията, нагласите и подготовката за професионална реализация на студентите у нас. Основните теми на изследването са: удовлетвореността от образованието; очакванията и нагласите по отношение на бъдещ работодател и кариера; подготовката на студентите за бъдеща работа и желаните области за развитие.

По-важни резултати

Повече от 80% от студентите в България са доволни от образованието, което получават. Удовлетвореността от образованието спада с течение на времето – студентите от 4-ти курс са с 25% по-малко доволни от първокурсниците. Причини за това са както по-голямата информираност за това какво се иска от тях на пазара на труда, така и фактът, че все повече студентите от 3-ти и 4-ти курс вече са провели стаж или практика по специалността си и имат реална преценка за наученото.

Най-удовлетворени от образованието си са студентите, чиито специалности им позволяват лесно да си намират работа – банки и банково дело, застраховане, счетоводство. Студентите от началните курсове в по-голяма степен споделят убеждението, че образованието, което получават, им дава възможност бързо да си намерят работа.

Заплащането, кариерното развитие и възможностите за допълнително обучение са трите водещи мотиви при избора на работодател. С преминаването в по-горен курс нагласите се променят, заплащането отстъпва като мотивиращ фактор за сметка на нуждата от продължаващо обучение. Добрият мениджмънт и обучението се превръщат във водещи фактори с приближаването на започването на първа работа.


Студентите имат сравнително реалистични очаквания за първа заплата, но немалка група очакват по-високи стартови заплати от предлаганите. Обучаващите се по специалности, които са търсени на пазара, са добре информирани за нивата на възнаграждение и за това, че има голяма нужда от такива специалисти в момента. Ето защо, младите инженери и фармацевти имат най-високи очаквания към заплатата си.

Най-мотивирани от заплащането са студентите в инженерните специалности (автоматизация, енергетика, транспортна техника, хидравлична, пневматична и топлотехника), биотехнологии и счетоводство. Сред студентите, за които заплащането не е основна причина за избор на работодател, са както изучаващите хуманитарни дисциплини, така и бъдещите специалисти от областите туризъм, компютърни технологии, електротехника, индустриален мениджмънт и инженерен дизайн. За ИТ специалистите това се обяснява от тяхното усещане, че високото заплащане е вече даденост и те вече търсят възможности, които да им позволят да се изградят като професионалисти.

Маркетингът, инженерните дейности и финансите са трите най-желани от студентите области за професионално развитие. Сред най-предпочитаните сектори от икономиката са: Банки и финанси; Търговия; Туризъм; Държавна администрация; Информационни технологии; Счетоводство и администрация; Образование.

Близо 60% от студентите в България не работят по време на обучението си. Едва 18% от обхванатите в проучването са заети с работа, която ги развива професионално. 20% от студентите планират да си търсят постоянна работа едва след завършването на магистърска степен. Преобладаващата част от анкетираните имат желание да започнат магистратура непосредствено след приключване на бакалавърска степен. 50% от студентите биха си търсили работа в чужбина, като най-предпочитана е Западна Европа.

Практическата подготовка на студентите за започване на работа е незадоволителна. Базовите компютърни умения, които се изискват от бизнеса във всички професионални сфери, са на ниско ниво, дори и като самооценка на студентите, която не винаги се припокрива с реалността. 43% от студентите в София и 28% от студентите в страната самоопределят нивото си на владеене на английски език като високо. 57% от студентите не са били на стаж, а като основни причини за това се посочват „защото не се изисква” и „защото нямам информация как да си намеря стаж”. Само 15% са били на студентски бригадив чужбина. Същевременно над 85% смятат, че са добре подготвени за интервю с работодател.

Резултатите от проучването дават по-ясна представа за професионалните нагласи, ориентация и пригодност на младите хора у нас и ще допринесат за подобряване на възможностите за тяхното успешно кариерно развитие. Проучването ще се превърне в ежегодна инициатива.

За повече информация: Презентация