Skip navigation.
Home

Фонд "Социална отговорност на Първа инвестиционна банка"

Краен срок: 31 януари (четвъртък) 2008 г.
Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Първа инвестиционна банка обявяват новата четвърта сесия на Фонд "Социална отговорност на Първа инвестиционна банка".

Фондът има за цел да предостави възможности за развитие на деца и младежи от Домовете за деца и юноши (ДОВДЛРГ) в страната, като работи за тяхната социална адаптация, житейска реализация и подготовка за самостоятелен живот.

Максималният размер на финансирането, което ще бъде отпускано по програмата, е 5000 лв. Очаква се по-голяма част от постъпилите проекти да търсят финансиране до 3000 - 3500 лв., като се привлекат допълващи ресурси от участниците в проекта (хора от общността, местни власти и институции, фирми, др.) - минимум 30% от стойността на търсеното финансиране.
Максималната продължителност на проектите е 8 месеца. Изпълнението на проектите следва да се планира за периода от началото на март 2008 г. до началото на ноември 2008 г.

С проекти в конкурса за третата сесия на фонда могат да участват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Закона за народните читалища (ЗНЧ), нерегистрирани граждански групи, местни власти.

Ако след прочитането на Указанията имате допълнителни въпроси можете да се обърнете към:

Красимира Величкова, Мениджър „Финансиране и развитие”,
тел.: (02) 9879803, 9801268, 0885 895 390,
e-mail: krvelichkova@wcif-bg.org

http://www.wcif-bg.org/news/0/176/New-news

Източник: Седмичник на ФЛГР www.flgr.bg.