Skip navigation.
Home

Европа за гражданите: Подкрепа за проекти инициирани от НПО

Ще бъдат насърчавани действия, дебат и осмисляне, свързани с Европейското гражданство и демокрация; споделени ценности, обща история и култура чрез сътрудничество с организации на гражданското общество на европейско ниво.

За да бъде допустим, един кандидат трябва:
- да е юридическо лице и да е организация с нестопанска цел, установена в една от страните-участнички в програмата. Пример за такива организации са: неправителствени организации, платформи, мрежи, асоциации и федерации, тинк-танкове, профсъюзи, образователни институции, религиозни организации, организации, активни в сферата на доброволческата работа и непрофесионалния спорт и др.
- да има необходимите квалификации и налични финансови и оперативни ресурси с които да изпълни проекта.

Максималният процент на съфинансиране по тази дейност е 60% от допустимите разходи. Максималният размер на субсидията е 55 000 евро а минималният – 10 000 евро.

Краен срок: 15 февруари - за проекти, започващи между 1 юли и 1 декември през същата година

Източник: Седмичник на ФЛГР www.flgr.bg.