Skip navigation.
Home

Mеждународен конкурс за иновативни игри и инструменти за кариерно ориентиране


Конкурсът има за цел да насърчи, отличи и популяризира иновативни инструменти, интерактивни игри (традиционни и дигитални), платформи и др. методи за кариерно ориентиране, информиране и консултиране, базирани на игри. 

В него могат да се включат специалисти по кариерно консултиране във всички сфери на образованието и обучението от цяла Европа. Те могат да се включат като индивидуални участници, професионални екипи или смесени екипи, съставени от професионалисти и представители на целевите групи. 

Кандидатстването става чрез електронен формуляр. Кандидатурите ще бъдат оценявани от жури въз основа на следните критерии: иновативност, въздействие и възможност за разпространение на резултатите.  

 

Победителят от всяка държава ще бъде награден с участие в учебна визита в Euroguidance Europe, UK. Участниците и екипите, представили трите най-добри практики, ще бъдат поканени да демонстрират своите инструменти по време на финалното събитие в съответната държава в края на 2020. Отличените 3 най-добри инструменти и игри ще бъдат представени в електронна книга и ще бъдат разпространени чрез мрежата на Еврогайдънс в цяла Европа.